ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นปี 2563 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ๘ กรกฎ ๒๕๖๓ ในการนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นดังนี้ …

Read more

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า

การประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๓ มี.ค.๒๕๖๑ …

Read more
ข่าวทั้งหมด
Your message has been sent. Thank you!

BUU Alumni


สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งอยู่เลขที่ 169/445 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

0-3810-xxxx

info@buualumni.org